Cựu học viên

Trịnh Văn Cường

2020
Đạt Topik 4 trong kỳ thi TOPIK 84

Hoàng Thị Ba

2022

Nguyễn Văn Cương

2022
Đạt TOPIK 5 trong kì thi TOPIK

Nguyễn Thị Lan Anh

2022
Đạt HSK4 trong kỳ thi năng lực Hán Ngữ

Khoàng Thị Huệ

2022

Đào Thị Nga

2021
Đạt 170 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Hà Anh Tú

2022
Đạt 165 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Nguyễn Hồng Quân

2021
Đạt 130 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Nguyễn Hồng Quân 2

2022
Đạt 140 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo