Cựu học viên

Trịnh Văn Cường

2020
Đạt Topik 4 trong kỳ thi TOPIK 84

Hoàng Thị Ba

2022

Nguyễn Văn Cương

2022
Đạt TOPIK 5 trong kì thi TOPIK

Nguyễn Thị Lan Anh

2022
Đạt HSK4 trong kỳ thi năng lực Hán Ngữ

Khoàng Thị Huệ

2022

Đào Thị Nga

2022
Đạt 170/200 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Hà Anh Tú

2022
Đạt 165/200 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Nguyễn Hồng Quân

2021
Đạt 130 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo

Nguyễn Hồng Quân 2

2022
Đạt 140 điểm trong kì thi EPS-TOPIK
Ngành Sản xuất chế tạo