Lịch khai giảng tiếng Trung mới nhất

Chào các bạn, để tiện cho việc sắp xếp thời gian đăng ký học, Ngoại Ngữ Hà Nội cập nhật liên tục Lịch khai giảng các khóa học tại Trung tâm để các bạn tiện theo dõi và đăng ký.
Thời gian học linh hoạt, lựa chọn theo ca sáng, chiều hoặc tối.

Khóa học

Khai giảng

Số giờ

Ngày học

Thời gian học

Đăng ký

TRUNG Sơ Cấp 1

28/05/2024

36 giờ

Chiều 3-5-7

15h30-17h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

28/05/2024

72 giờ

Chiều 3-5-7

15h30-17h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

28/05/2024

405 giờ

Chiều 3-5-7

15h30-17h30

Trung biên dịch

30/05/2024

46 giờ

Sáng 3-5-7

7h30-9h30

Trung biên dịch

01/06/2024

46 giờ

Sáng 3-5-7

7h30-9h30

Trung trung cấp 3

03/06/2024

46 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

Trung sơ cấp 2

03/06/2024

36 giờ

Tối 2-4-6

19h30-21h00

Trung trung cấp 3+4

03/06/2024

92 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

10/06/2024

405 giờ

Sáng 2-4-6

15h30-17h30

TRUNG Sơ Cấp 1

10/06/2024

36 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

10/06/2024

72 giờ

Chiều 2-4-6

15h30-17h30

TRUNG Sơ Cấp 1

10/06/2024

36 giờ

Chiều 2-4-6

15h30-17h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

10/06/2024

405 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

10/06/2024

72 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp 1 ZOOM

11/06/2024

36 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2) ZOOM

11/06/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

17/06/2024

405 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp 1

17/06/2024

36 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

17/06/2024

72 giờ

Sáng 2-4-6

7h30-9h30

TRUNG Sơ Cấp 1

17/06/2024

36 giờ

Chiều 2-4-6

15h30-17h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

17/06/2024

72 giờ

Chiều 2-4-6

15h30-17h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

17/06/2024

405 giờ

Chiều 2-4-6

15h30-17h30

Trung sơ cấp 2

17/06/2024

36 giờ

Sáng 2-4-6

9h30-11h30

TRUNG Sơ Cấp 1

18/06/2024

36 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

18/06/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

18/06/2024

405 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Trung sơ cấp 2

24/06/2024

36 giờ

Tối 2-4-6

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp 1

25/06/2024

36 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

25/06/2024

72 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

25/06/2024

405 giờ

Tối 3-5-7

18h00-19h30

Online video Tiếng Trung Sơ cấp 1

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

28/05/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Chiều 3-5-7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

28/05/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 3-5-7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

28/05/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Chiều 3-5-7

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Trung biên dịch

Ngày khai giảng

30/05/2024

Học phí

Số giờ

46 giờ

Ngày học

Sáng 3-5-7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Trung biên dịch

Ngày khai giảng

01/06/2024

Học phí

Số giờ

46 giờ

Ngày học

Sáng 3-5-7

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Trung trung cấp 3

Ngày khai giảng

03/06/2024

Học phí

Số giờ

46 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

Trung sơ cấp 2

Ngày khai giảng

03/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

19h30-21h00

Tên khóa học

Trung trung cấp 3+4

Ngày khai giảng

03/06/2024

Học phí

Số giờ

92 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Chiều 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

10/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1 ZOOM

Ngày khai giảng

11/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2) ZOOM

Ngày khai giảng

11/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

7h30-9h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Chiều 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Chiều 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Chiều 2-4-6

Thời gian học

15h30-17h30

Tên khóa học

Trung sơ cấp 2

Ngày khai giảng

17/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Sáng 2-4-6

Thời gian học

9h30-11h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

18/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

18/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

18/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Trung sơ cấp 2

Ngày khai giảng

24/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Tối 2-4-6

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp 1

Ngày khai giảng

25/06/2024

Học phí

Số giờ

36 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG Sơ Cấp trọn khóa (Đầu ra HSK1-2)

Ngày khai giảng

25/06/2024

Học phí

Số giờ

72 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

TRUNG BIÊN PHIÊN DỊCH (từ cơ bản đến biên phiên dịch)

Ngày khai giảng

25/06/2024

Học phí

Số giờ

405 giờ

Ngày học

Tối 3-5-7

Thời gian học

18h00-19h30

Tên khóa học

Online video Tiếng Trung Sơ cấp 1

Học phí

Thời hạn

thời hạn 1 năm (Học qua video quay sẵn)

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huyen Minh Kieu

f