Ngữ pháp

Bỏ túi ngay 200 động từ tiếng Hàn thường dùng trong giao tiếp

Bỏ túi ngay 200 động từ tiếng Hàn thường dùng trong giao tiếp

Tiếng Hàn là ngôn ngữ có cấu trúc câu khá đặc biệt khi động từ luôn đứng ở vị trí cuối câu. Do đó trong giao tiếp, để hiểu hết nội dung câu nói thì buộc người nói và người nghe phải thông hiểu các động từ. Trong bài viết dưới đây, trung tâm Ngoại ngữ Hà Nội mách bạn 200 động từ tiếng Hàn thường dùng trong giao tiếp.

Phân loại động từ

Nội động từ tiếng Hàn

Nội động từ là những từ bản thân nó đã truyền tải một ý nghĩa trọn vẹn mà không cần kết hợp với tân ngữ.

Ví dụ: 앉다 (Ngồi), 자다 (Ngủ),…

Ngoại động từ tiếng Hàn

Ngoại động từ là những từ không đứng một mình, chúng luôn đi kèm với một tân ngữ để hoàn thiện ý nghĩa cho câu.

Ví dụ: 밥을 먹다 (Ăn cơm), 영화를 보다 (Xem phim),…

Top 200 động từ tiếng Hàn thường sử dụng trong giao tiếp

top 200 động từ

STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
1 먹다 Ăn 20 하다 Làm
2 자다 Ngủ 21 정리하다 Dọn vệ sinh
3 쉬다 Nghỉ  22 초대하다 Mời
4 가다 Đi 23 드리다 Biếu, tặng
5 서다 Đứng 24 사다 Mua
6 앉다 Ngồi 25 보대다 Gửi
7 눕다 Nằm 26 기다리다 Đợi
8 울다 Khóc 27 올리다 Lên
9 웃다 Cười 28 내리다 Xuống
10 걸리다 Đi bộ 29 가져오다 Mang đến
11 조깅하다 Chạy bộ 30 가져가다 Mang đi
12 놀다 Chơi 31 일어나다 Thức dậy
13 말다 Nói 32 이야기하다 Nói chuyện
14 읽다 Đọc 33 싸우다 Cãi nhau
15 쓰다 Viết 34 닫다 Đóng
16 들다 Nghe 35 열다 Mở
17 죽다 Chết 36 묻다 Hỏi
18 살다 Sống 37 대답하다 Trả lời
19 보다 Nhìn 38 포기하다 Từ bỏ

STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
39 오다 Đến 58 전하다 Chuyển
40 씻다 Rửa 59 풀다 Tháo
41 빨다 Giặt 60 희망하다 Hi vọng
42 입다 Mặc 61 부탁하다 Nhờ
43 걸다 Đeo 62 만나다 Gặp gỡ
44 요리하다 Nấu 63 인사하다 Chào
45 놓다 Đặt, để 64 계산하다 Thanh toán
46 사랑하다 Yêu 65 주문하다 Gọi món
47 싫다 Ghét 66 준비하다 Chuẩn bị
48 좋아하다 Thích 67 모르다 Không biết
49 주다 Cho 68 알다 Biết
50 부르다 Gọi 69 바꾸다 Đổi
51 뛰다 Chạy 70 취다 Say
52 당기다 Kéo 71 욕하다 Chửi mắng
53 밀다 Đẩy 72 속이다 Lừa gạt
54 잊다 Quên 73 머무르다
55 보고 싶다 Nhớ 74 날다 Bay
56 이해하다 Hiểu 75 책망하다 Trách
57 회의하다 Họp 76 시작하다 Bắt đầu

STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
77 마시다 Uống 96 꼽다 Đếm
78 때리다 Đánh, đập 97 공유하다 Chia sẻ
79 팔다 Bán 98 나누다 Phân chia
80 판매하다 Bán 99 넘기다 Vượt qua
81 빌다 Mong muốn 100 눈여겨보다 Để ý
82 평가하다 Đánh giá 101 증가하다 Tăng lên
83 비평하다 Phê bình 102 감소하다 Giảm xuống
84 계획하다 Lên kế hoạch 103 늘리다 Tăng lên
85 결근하다 Tạm nghỉ 104 달라지다 Biến đổi
86 선택하다 Lựa chọn 105 달성하다 Đạt được
87 고르다 Chọn 106 따르다 Làm theo
88 발전하다 Phát triển 107 떠오르다 Xuất hiện
89 개발하다 Phát triển 108 발생하다 Phát sinh
90 개선하다 Cải thiện 109 생기다 Xuất hiện
91 극복하다 Khắc phục 110 머물다 Dừng chân
92 동의하다 Đồng ý 111 집중하다 Tập trung
93 거부하다 Từ chối 112 전화하다 Gọi điện
94 걸리다 Treo lên 113 대화하다 Nói chuyện
95 견디다 Chịu đựng 114 묘사하다 Miêu tả
STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
115 반복하다 Lặp lại 134 완성하다 Hoàn thành
116 복구하다 Hồi phục 135 유지하다 Duy trì
117 보완하다 Bổ sung 136 치료하다 Điều trị
118 지원하다 Chi viện 137 가르치다 Giảng dạy
119 돕다 Giúp đỡ 138 전달하다 Chuyển lời
120 분별하다 Phân biệt 139 의지하다 Dựa vào
121 비롯되다 Được xuất phát từ 140 인식하다 Nhận thức
122 빠지다 Rơi vào 141 의존하다 Phụ thuộc 
123 세우다 Dựng, lập 142 제작하다 Chế tác
124 이용하다 Sử dụng 143 직면하다 Đối mặt
125 사용하다 Sử dụng 145 진단하다 Chẩn đoán
126 실시하다 Thực thi 146 치부하다 Làm giàu
127 실행하다 Thực hiện 147 풀리다 Được tháo gỡ
128 행동하다 Hành động 148 형성되다 Được hình thành
129 쌓이다 Chất đống 149 확산하다 Mở rộng
130 악용하다 Lạm dụng 150 호흡하다 Hô hấp
131 옮기다 Dịch chuyển 151 관찰하다 Quan sát, theo dõi
132 찾다 Tìm kiếm 152 기대하다 Mong đợi
133 검토하다 Kiểm tra 153 비교하다 So sánh
STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
154 동원하다 Huy động 173 좌우하다 Làm thay đổi
155 반박하다 Phản bác 174 지니다 Giữ gìn
156 배분하다 Phân chia 175 조성하다 Cấu thành
157 배제하다 Loại trừ 176 접하다 Đón nhận, tiếp nhận
158 보존하다 Bảo tồn 177 인수하다 Tiếp nhận
159 보관하다 Bảo quản 178 엿보다 Nhìn trộm
160 부응하다 Đáp ứng 179 심다 Gieo, trồng
161 분석하다 Phân tích 180 숙이다 Cúi, giảm
162 상승하다 Tăng lên 181 선출하다 Tuyển chọn
163 설득하다 Thuyết phục 182 사라지다 Biến mất
164 수긍하다 Thừa nhận 183 벌이다 Dựng nên
165 양육하다 Nuôi nấng, dưỡng dục 184 배다 Bám vào
166 교육하다 Giáo dục 185 반영되다 Được phát sóng
167 배우다 Học 186 마다하다 Khước từ
168 입증하다 Kiểm chứng 187 뒤척이다 Lục lọi
169 장만하다 Sắm sửa 188 둘러보다 Nhìn quanh
170 적용하다 Áp dụng 189 도무하다 Đẩy mạnh
171 지정하다 Quy định 190 닿다 Đặt chân tới
172 주관하다 Giám sát điều hành 191 다지다 Nhấn xuống
STT Động từ Nghĩa STT Động từ Nghĩa
192 뉘우치다 Hối lối 197 거머쥐다 Nắm lấy
193 기피하다 Trốn tránh 198 거들다 Đỡ đần
194 기권하다 Rút lui 199 개방되다 Được mở cửa
195 교류하다 Giao lưu 200 개입하다 Can thiệp
196 공감하다 Đồng cảm

Quy tắc chia động từ tiếng Hàn

quy tắc chia động từ

Thì hiện tại

Câu trần thuật
 • V/A + ㅂ/습니다
 • V/A + 아/어요
Câu nghi vấn
 • V/A + ㅂ/습니까?
 • V/A + 아/어요?

Thì quá khứ

Câu trần thuật
 • V/A + 았/었습니다
 • V/A + 았/었어요
Câu nghi vấn
 • V/A + 았/었습니까?
 • V/A + 았/었어요?

Thì tương lai

Câu trần thuật
 • V/A + 겠습니다
 • V/A + 겠어요
Câu nghi vấn
 • V/A + 겠습니까?
 • V/A + 겠어요?

Bảng chia động từ tiếng Hàn

STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
1 먹다 먹었어요 먹어요 먹겠어요 20 하다 했어요 해요 하겠어요
2 자다 잤았어요 자요 자겠어요 21 정리하다 정리했어요 정리해요 정리하겠어요
3 쉬다 쥐었어요 쉬어요 쉬겠어요 22 초대하다 초대했어요 초대해요 초대하겠어요
4 가다 갔어요 가요 가겠어요 23 드리다 드렸어요 드려요 드리겠어요
5 서다 섰어요 서요 서겠어요 24 사다 샀어요 사요 사겠어요
6 앉다 앉았어요 앉아요 앉겠어요 25 보대다 보냈어요 보내요 보내겠어요
7 눕다 누웠어요 누워요 누워겠어요 26 기다리다 기다렸어요 기다려요 기다리겠어요
8 울다 울었어요 울어요 울겠어요 27 올리다 올랐어요 올라요 올리겠어요
9 웃다 웃었어요 웃어요 웃겠어요 28 내리다 내렸어요 내려요 내리겠어요
10 걸리다 걸렸어요 걸러요 걸리겠어요 29 가져오다 가져왔어요 가져와요 가져오겠어요
11 조깅하다 조깅했어요 조깅해요 조깅했어요 30 가져가다 가져갔어요 가져가요 가져가겠어요
12 놀다 놀었어요 놀어요 놀겠어요 31 일어나다 일어났어요 일어나요 일어나겠어요
13 말다 말았어요 말아요 말겠어요 32 이야기하다 이야기했어요 이야기해요 이야기하겠어요
14 읽다 읽었어요 읽어요 읽겠어요 33 싸우다 싸웠어요 싸워요 싸우겠어요
15 쓰다 썼어요 써요 쓰겠어요 34 닫다 닫았어요 닫아요 닫겠어요
16 듣다 들었어요 들어요 들겠어요 35 열다 열었어요 열어요 열겠어요
17 죽다 죽었어요 죽어요 죽겠어요 36 묻다 물었어요 물어요 물겠어요
18 살다 살았어요 살아요 살겠어요 37 대답하다 대답했어요 대답해요 대답하겠어요
19 보다 봤어요 봐요 보겠어요 38 포기하다 포기했어요 포기해요 포기하겠어요
STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
39 오다 왔어요 와요 오겠어요 58 전하다 전했어요 전해요 전하겠어요
40 씻다 씻었어요 씻어요 씻겠어요 59 풀다 풀었어요 풀어요 풀겠어요
41 빨다 빨었어요 빨아요 빨겠어요 60 희망하다 희망했어요 희망해요 희망하겠어요
42 입다 입었어요 입어요 입겠어요 61 부탁하다 부탁했어요 부탁해요 부탁하겠어요
43 걸다 걸었어요 걸어요 걸겠어요 62 만나다 만났어요 만나요 만나겠어요
44 요리하다 요리했어요 요리해요 요리하겠어요 63 인사하다 인사했어요 인사해요 인사하겠어요
45 놓다 넣었어요 놓여요 놓겠어요 64 계산하다 계산했어요 계산해요 계산하겠어요
46 사랑하다 사랑했어요 사랑해요 사랑하겠어요 65 주문하다 주문했어요 주문해요 주문하겠어요
47 싫다 싫었어요 싫어요 싫겠어요 66 준비하다 준비했어요 준비해요 준비하겠어요
48 좋아하다 좋아했어요 좋아해요 좋아하겠어요 67 모르다 몰랐어요 몰라요 모르겠어요
49 주다 주었어요 줘요 주겠어요 68 알다 알았어요 알아요 알겠어요
50 부르다 부렸어요 부려요 부르겠어요 69 바꾸다 바꿨어요 바꿔요 바꾸겠어요
51 뛰다 뛰었어요 뛰여요 뛰겠어요 70 취다 취었어요 취어요 취겠어요
52 당기다 당겼어요 땡겨요 당기겠어요 71 욕하다 욕했어요 욕해요 욕하겠어요
53 밀다 밀었어요 밀어요 밀겠어요 72 속이다 속이었어요 속이어요 속이겠어요
54 잊다 잊었어요 잊어요 잊겠어요 73 머무르다 머무렸어요 머무려요 머무르겠어요
55 보고 싶다 보고 싶었어요 보고 싶어요 보고 싶겠어요 74 날다 날았어요 날아요 날겠어요
56 이해하다 이해했어요 이해해요 이해하겠어요 75 책망하다 책망했어요 책망해요 책망하겠어요
57 회의하다 회의했어요 회의해요 회의하겠어요 76 시작하다 시작했어요 시작해요 시작하겠어요
STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
77 마시다 마셨어요 마셔요 마시겠어요 96 꼽다 꼽었어요 꼽어요 꼽겠어요
78 때리다 때렸어요 때려요 때리겠어요 97 공유하다 공유했어요 공유해요 공유하겠어요
79 팔다 팔았어요 팔아요 팔겠어요 98 나누다 나눴어요 나눠요 나누겠어요
80 판매하다 판매했어요 판매해요 판매하겠어요 99 넘기다 넘기었어요 넘겨요 넘기겠어요
81 빌다 빌었어요 빌어요 빌겠어요 100 눈여겨보다 논여겨봤어요 준여겨봐요 눈여겨보겠어요
82 평가하다 평가했어요 평가해요 평가하겠어여 101 증가하다 증가했어요 증가해요 증가하겠어요
83 비평하다 비평했어요 비평해요 비평하겠어요 102 감소하다 감소했어요 감소해요 감소하겠어요
84 계획하다 계획했어요 계획해요 계획하겠어요 103 늘리다 늘렸어요 늘려요 늘리겠어요
85 결근하다 결근했어요 결근해요 결근하겠어요 104 달라지다 달라졌어요 달라져요 달라지겠어요
86 선택하다 선택했어요 선택해요 선택하겠어요 105 달성하다 달성했어요 달성해요 달선하겠어요
87 고르다 골랐어요 골라요 고르겠어요 106 따르다 따랐어요 따라요 따르겠어요
88 발전하다 발전했어요 발전해요 발전하겠어요 107 떠오르다 떠오렸어요 떠오려요 떠오르겠어요
89 개발하다 개발했어요 개발해요 개발하겠어요 108 발생하다 발생했어요 발생해요 발생하겠어요
90 개선하다 개선했어요 개선해요 개선하깄어요 109 생기다 생겼어요 생겨요 생기겠어요
91 극복하다 극복했어요 극복해요 극복하겠어요 110 머물다 머물었어요 머물러요 머물겠어요
92 동의하다 동의했어요 동의해요 동의하겠어요 111 집중하다 집중했어요 집중해요 집중하겠어요
93 거부하다 거부했어요 거부해요 거부하겠어요 112 전화하다 전화했어요 전화해요 전화하겠어요
94 걸리다 걸렸어요 걸려요 걸리겠어요 113 대화하다 대화했어요 대화해요 대화하겠어요
95 견디다 견디었어요 견뎌요 견디겠어요 114 묘사하다 묘사행서요 묘사해요 묘사하겠어요
STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
115 반복하다 반복했어요 반복해요 반복하겠어요 134 완성하다 완성했어요 완성해요 완성하겠오요
116 복구하다 반복했어요 반복해요 반복하겠어요 135 유지하다 유지했어요 유지해요 유지하겠어요
117 보완하다 보와했어요 보완해요 보완하겠어요 136 치료하다 치료했어요 치료해요 치료하겠어요
118 지원하다 지원했어요 지원해요 지원하겠어요 137 가르치다 가르쳤어요 가르쳐요 가르치겠어요
119 돕다 도와줬어요 도와줘요 도와주겠어요 138 전달하다 전달했어요 전달해요 전달하겠어요
120 분별하다 분별했어요 분별해요 분별하겠어요 139 의지하다 의지했어요 의지해요 의지하겠어요
121 비롯되다 비롯되었어요 비롯되요 비롯되겠어요 140 인식하다 인식했어요 인식해요 인식하겠어요
122 빠지다 빠졌어요 빠져요 빠지겠어요 141 의존하다 의존했어요 의존해요 의존하겠어요
123 세우다 세웠어요 세워요 세우겠어요 142 제작하다 제작했어요 제작해요 제작하겠어요
124 이용하다 이용했어요 이용해요 이용하겠어요 143 직면하다 직면했어요 직면해요 직면하겠어요
125 사용하다 사용했어요 사용해요 사용하겠어요 145 진단하다 진단했어요 진단해요 진단하겠어요
126 실시하다 실시했어요 실시해요 실시하겠어요 146 치부하다 치부했어요 치부해요 치부하겠어요
127 실행하다 실행했어요 실행해요 실행하겠어요 147 풀리다 풀렸어요 풀려요 풀겠어요
128 행동하다 행동했어요 행동해요 형동하겠어요 148 형성되다 형성되었어요 형성되요 형성회겠어요
129 쌓이다 쌓이었어요 쌓여요 쌓이겠어요 149 확산하다 확산했어요 확산해요 확산하겠어요
130 악용하다 악용했어요 악용해요 아용하겠어요 150 호흡하다 호흡했어요 호흡해요 호흡하겠어요
131 옮기다 옮기었어요 옮겨요 옮기겠어요 151 관찰하다 관찰했어요 관찰해요 관찰하겠어요
132 찾다 찾았어요 찾아요 찾겠어요 152 기대하다 기대했어요 기대해요 기대하겠어요
133 검토하다 검토했어요 검토해요 검토하겠어요 153 비교하다 비교했어요 비교해요 비교하겠어요
STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
154 동원하다 동원했어요 동원해요 동원하겠어요 173 좌우하다 좌우했어요 좌우해요 좌우하겠어요
155 반박하다 반박했어요 반박해요 반박하겠어요 174 지니다 지니었어요 지녀요 지니겠어요
156 배분하다 배분했어요 배분해요 배분하겠어요 175 조성하다 조성했어요 조성해요 조성하겠어요
157 배제하다 배제했어요 배제해요 배제하겠어요 176 접하다 접했어요 접해요 접하겠어요
158 보존하다 보존했어요 보존해요 보존하겠어요 177 인수하다 인수했어요 인수해요 인수하겠어요
159 보관하다 보관했어요 보관해요 보관하겠어요 178 엿보다 엿봤어요 엿봐요 엿보겠어요
160 부응하다 부응했어요 부응해요 부응하겠어요 179 심다 심었어요 심어요 심겠어요
161 분석하다 분석했어요 분석해요 분석하겠어요 180 숙이다 숙이었어요 숙여요 숙이겠어요
162 상승하다 상승했어요 상승해요 상승하겠어요 181 선출하다 선출했어요 선출해요 선축하겠어요
163 설득하다 설득했어요 설득해요 설득하겠어요 182 사라지다 사라졌어요 사라져요 사라지겠어요
164 수긍하다 수긍했어요 수긍해요 수긍하겠어요 183 벌이다 벌었어요 벌어요 벌이겠어요
165 양육하다 양육했어요 양육해요 양육하겠어요 184 배다 배었어요 배어요 배겠어요
166 교육하다 교육했어요 교육해요 교육하겠어요 185 반영되다 반영되었어요 반영되요 반영되겠어요
167 배우다 배웠어요 배워요 배우겠어요 186 마다하다 마다했어요 마다해요 마다하겠어요
168 입증하다 입증했어요 입증해요 입증하겠어요 187 뒤척이다 뒤척이었어요 뒤척어요 뒤척이겠어요
169 장만하다 장만했어요 장만해요 장만하겠어요 188 둘러보다 둘러봤어요 둘러봐요 둘러보겠어요
170 적용하다 적용했어요 적용해요 적용하겠어요 189 도무하다 도무했어요 도무해요 도무하겠어요
171 지정하다 지정했어요 지정해요 지정하겠어요 190 닿다 닿았어요 닿아요 닿겠어요
172 주관하다 주관했어요 주관해요 주관하겠어요 191 다지다 다졌어요 다져요 다지겠어요
STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai STT Động từ Quá khứ Hiện tại Tương lai
192 뉘우치다 뉘우치었어요 뉘우쳐요 쥐우치겠어요 197 거머쥐다 거머쥤어요 거머쥐어요 거머쥐겠어요
193 기피하다 기피했어요 기피해요 기피하겠어요 198 거들다 거들었요 거들어요 거들겠어요
194 기권하다 기권했어요 기권해요 기권하겠어요 199 개방되다 개방되었어요 개방되요 개방되겠어요
195 교류하다 교류했어요 교류해요 교류하겠어요 200 개입하다 개입했어요 개입해요 개입하겠어요
196 공감하다 공감했어요 공감해요 공감하겠어요

Động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn

Trong văn nói cũng như văn viết tiếng Hàn, người học cần lưu ý trong cách dùng từ, chia thì. Bởi tiếng Hàn cũng có những động từ bất quy tắc riêng. Cụ thể là: 

살다 → 사세요 → 삽니다

말다 → 마세요 → 맙니다

모르다 → 몰라요 

돕다 → 도와요 

듣다 → 들어요

묻다 → 물어요

걷다 → 걸어요

Có nhiều trường hợp người học nhầm lẫn giữa việc chia thì theo quy tắc và động từ bất quy tắc trong tiếng Hàn, dẫn đến dùng sai từ, gây khó hiểu cho người đọc. Vậy nên hãy chú ý để tránh có sai sót nhé!

0 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận